SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace

Vidimací se ověřuje shoda kopie listiny s jejím originálem, přičemž za originál s považuje např. i ověřený opis listiny. Vidimace se provádí připojením doložky o vidimaci, která se umístí přímo na kopii nebo opis, případně se vyhotoví na samostatný list papíru, který se pevně připojí k vidimované listině.

Nelze vyhotovovat ověřené opisy listin, které není možné nahradit jejich kopiemi, a to zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby. Dále není možné ověřit kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy ve kterých bylo něco pozměněno, přeškrtnuto nebo doplněno.

Je ale možné vidimovat listiny, které jsou v cizím jazyce, ale zároveň nejsou listinami uvedenými v předchozím odstavci. Je také možné vyhotovovat opisy z již existující ověřené kopie listiny.

Vidimací se nepotvrzuje správnost údajů v listině ani právní obsah listiny, za který notářka ani její pracovníci neodpovídají.

Má-li být listina použita v zahraničí, je třeba, aby ověřovací doložka byla podepsána notářkou. Na skutečnost, že budete listinu předkládat v zahraničí, pracovníky notářky upozorněte.

Zdroj: https://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/overeni-shody-opisu-nebo-kopie-s-listinou-vidimace