SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Manželská smlouva

Manželský majetkový režim existuje jako režim zákonný, režim smluvený nebo režim založený rozhodnutím soudu.

Chtějí-li se manželé za trvání manželství odchýlit od zákonného manželského majetkového režimu, mohou tak učinit smlouvou o manželském majetkovém režimu. Touto smlouvou manželé mohou:
1. sjednat režim oddělených jmění,
2. rozšířit rozsah společného jmění v zákonném režimu,
3. zúžit rozsah společného jmění,
4. sjednat správu toho, co je součástí společného jmění, odchylně od zákona.

Režim oddělených jmění, ve svém důsledku znamená, že cokoli jeden z manželů nabude, získává do svého výlučného vlastnictví, přičemž s majetkem může volně nakládat bez souhlasu druhého manžela; rovněž od uzavření manželské smlouvy nevznikají bez souhlasu obou manželů společné dluhy, tedy žádné dluhy nenáleží do společného jmění manželů.

Rozšířit rozsah společného jmění v zákonném režimu znamená, že z výlučného majetku jednoho z manželů se stane majetek společný, například jeden z manželů zdědí majetek a následně ho učiní majetkem společným. Často se manželská smlouva spočívající v režimu rozšíření rozsahu společného jmění manželů uzavírá v případě, kdy jeden z manželů je výlučným vlastníkem pozemku, na kterém manželé zamýšlejí postavit společný dům. Pokud by v tomto případě manželská smlouva nebyla uzavřena, byl by rodinný dům ve vlastnictví pouze toho z manželů, který je vlastníkem pozemku, neboť od 1.1.2014 jsou stavby součástí pozemku a tedy ve vlastnictví vlastníka pozemku;

Zúžit rozsah společného jmění znamená, že z již nabytého majetku ve společném jmění se stane výlučný majetek jednoho z manželů nebo podílové spoluvlastnictví obou manželů, nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určené součásti jmění do svého výlučného vlastnictví či do podílového spoluvlastnictví.

Všechny smlouvy o změně manželského majetkového režimu, tedy smlouvy o změně zákonného režimu, jakož i smlouvy o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu (dále jen „smlouvy o manželském majetkovém režimu“) musí být sepsány ve formě notářského zápisu.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na žádost obou manželů, se zapisují do veřejného seznamu, tedy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam“), který v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Zápis do Seznamu provede notář, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, nebo není-li to možné, Notářská komora České republiky. Zápis má takové právní účinky, že manželé se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, tedy že tyto smlouvy jsou vůči třetím osobám účinné. V opačném případě totiž platí, že těchto smluv se lze vůči třetím osobám dovolat jen tehdy, je-li jim jejich obsah znám. Co se týká práv a povinností vzniklých do uzavření této smlouvy, tak se tato smlouva nesmí svým obsahem nebo účelem ve smyslu ust. § 719 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dotknout práv třetí osoby (zejména věřitele), ledaže by třetí osoba se smlouvou souhlasila. Zjednodušeně řečeno, co se týká práv a povinností vzniklých od uzavření smlouvy, jsou manželé vůči třetím osobám v případě zveřejnění v Seznamu plně chráněni, co se týká práv a povinností vzniklých do uzavření smlouvy, není ochrana stoprocentní.

Notářská komora České republiky zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup základní údaje zapisované do Seznamu, tedy zejména údaje o tom, kdo uzavřel smlouvu o manželském majetkovém režimu a o jaký režim se jedná. Konkrétní opis smlouvy o manželském majetkovém režimu pak získáte u kteréhokoli notáře.

Pro úplnost je třeba zmínit, že všechny smlouvy se povinně evidují v Evidenci listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Evidence“), kterou v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Tato Evidence je však neveřejná a slouží pouze pro potřeby soudu v řízení o pozůstalosti.

Účelem uzavírání smluv o manželském majetkovém režimu může být řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik, mohou vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství či předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.