SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Darovací smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o zřízení výměnku, smlouva o zřízení zákazu zatížení a zákazu zcizení jako věcného práva

Notářka je často žádána o vyhotovení darovací smlouvy (dále jen „smlouva“). Notářská profese je specializovaná na právní vztahy týkající se nemovitostí a notářka tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň pro vyhotovení smlouvy. Notářka při sepisu smlouvy také poučí strany o právních důsledcích jejich jednání, a tím působí i preventivně proti vzniku případného sporu.

Součástí darovací smlouvy bývá často smlouva o zřízení zákazu zatížení a zcizení (zákaz prodeje, daru apod. bez souhlasu dárce) jako věcného práva, smlouva o zřízení výměnku nebo smlouva o zřízení věcného břemene. Tyto smlouvy zajišťují nerušeně další užívání nemovitostí dárcem. Zejména u smlouvy o zřízení věcného břemene nebo výměnku je potřeba pečlivá úprava jednotlivých práv a povinností.

Notářka smlouvu sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smlouvy sepsané například advokátem nebo samotnými stranami, veřejnou listinou. Význam veřejné listiny spočívá v tom, že je nadána veřejnou vírou, která předpokládá pravdivost a pravost údajů v ní obsažených, ledaže by byl prokázán opak (lze ji použít jako důkaz při případných soudních sporech).

Darovací smlouvu pak notářka předloží příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva. Významná je také skutečnost, že katastrální úřad je oprávněn veřejnou listinu (smlouvu sepsanou ve formě notářského zápisu) přezkoumávat v omezenější míře, než listinu soukromou (smlouvu sepsanou advokátem nebo samotnými stranami).

V současné době mají notáři přímý přístup do katastru nemovitostí a není proto třeba k jednání ohledně smlouvy zajišťovat výpis z katastru nemovitostí. Potřebu dalších dokladů potřebných k sepsání smlouvy je třeba vždy konzultovat s notářkou.

Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí k darování není potřeba.