SLUŽBY POSKYTOVANÉ NOTÁŘEM


Kupní smlouva a notářská úschova peněz

Budete-li kupovat nebo prodávat nemovité věci, může Vám notářka sepsat kupní smlouvu. Notářská profese je specializovaná na právní vztahy týkající se nemovitostí a notářka tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň pro vyhotovení smlouvy. Notářka při sepisu smlouvy také poučí strany o právních důsledcích jejich jednání, a tím působí i preventivně proti vzniku případného sporu.

Notářka smlouvu sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smlouvy sepsané například advokátem, realitní kanceláří nebo samotnými stranami, veřejnou listinou. Význam veřejné listiny spočívá v tom, že je nadána veřejnou vírou, která předpokládá pravdivost a pravost údajů v ní obsažených, ledaže by byl prokázán opak (lze ji použít jako důkaz při případných soudních sporech).

Kupní smlouvu pak notářka předloží příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva. Významná je také skutečnost, že katastrální úřad je oprávněn veřejnou listinu (smlouvu sepsanou ve formě notářského zápisu) přezkoumávat v omezenější míře, než listinu soukromou (smlouvu sepsanou advokátem, samotnými stranami, realitní kanceláří).

V současné době má notářka přímý přístup do katastru nemovitostí a není proto třeba k jednání ohledně smlouvy zajišťovat výpis z katastru nemovitostí. Potřebu dalších dokladů potřebných k sepsání smlouvy je třeba vždy konzultovat s notářkou.

Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí k prodeji rovněž není nezbytný.

Notářka může kromě sepsání kupní smlouvy také převzít kupní cenu do notářské úschovy a zajistit tak pro obě strany smlouvy bezpečný způsob její úhrady.

V evropských zemích s vyspělou právní kulturou si předání kupní ceny za nemovité věci nelze představit jinak, než prostřednictvím úschovy. Výhody využití notářské úschovy peněz jsou zřejmé – prodávající tak vylučuje riziko, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Notářka je osobou k uložení peněz dostatečně důvěryhodnou, což je dáno jejími zákonnými a evidenčními povinnostmi kontrolovanými orgány notářské samosprávy a ministerstvem spravedlnosti a je také dostatečně pojištěna (na částku 40 miliónů) na případná rizika.

Sepsání kupní smlouvy a provedení úschovy peněz za účelem úhrady kupní ceny jsou úkony natolik souvisejícími, že je vhodné, aby je prováděla jedna osoba – notářka.

Pro úplnost ve vztahu k notářské úschově je potřeba doplnit, že předmětem notářské úschovy nemusí být pouze kupní cena za nemovité věci. V praxi je často předmětem notářské úschovy rovněž úschova úplaty – kupní ceny za převod podílu ve společnosti s ručením omezeným. S ohledem na možnosti zápisu notářem do obchodního rejstříku lze v tomto případě ochránit práva jak převodce obchodního podílu, tak nabyvatele obchodního podílu. Tato možnost je využívána zejména v případech, kdy je vysoká úplata – kupní cena za převod podílu.